สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ
ปีงบประมาณ :


การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วย กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประเภทปลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
Sea bass ปลากะพง 13 10 5 4 32
Grouper ปลาเก๋า 0
Carp ปลาคาร์พ 77 98 72 41 288
Gold fish ปลาทอง 230 249 228 121 828
Tilapia ปลานิล 7 4 1 12
Chinese Carps ปลาจีน 0
Ornamental fish ปลาสวยงาม 426 450 389 200 1,465
River fish ปลาแม่น้ำ 118 100 86 45 349
Fighting fish ปลากัด 358 378 321 171 1,228
Poceilliiadae ปลาออกลูกเป็นตัว 242 272 220 116 850
Marine ornamental fish ปลาทะเลสวยงาม 2 1 3
ปลากลุ่มMegalocytivirus 0
Soft shell turtle ตะพาบน้ำ 7 5 2 14
Crocodile จระเข้ 0
Frog กบ 0
Other อื่นๆ 1 2 1 4
Oyster หอยนางรม 0
Mussel หอยแมลงภู่ 0
Abalone หอยเป๋าฮื้อ 0
Blood clam หอยแครง 0
Other Molluse หอยชนิดอื่นๆ 0
Spotted babylon หอยหวาน 0
Ornamental mollusc หอยสวยงาม 77 89 74 46 286
Giant freshwater prawn กุ้งก้ามกราม 4 6 13 4 27
Monodon กุ้งกุลาดำ 15 11 14 4 44
Vannamei กุ้งขาว 43 63 70 32 208
Ornamentel shrimp กุ้งสวยงาม 127 151 135 82 495
Other Shrimp กุ้งชนิดอื่นๆ 0
Ornamental crab ปูสวยงาม 23 24 18 11 76
Other crab ปูอื่นๆ 0
รวม 1770 1913 1649 877 0 0 0 0 0 0 0 0 6,209