สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ
ปีงบประมาณ :


การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2564
หน่วย กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประเภทปลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
Sea bass ปลากะพง 7 7
Grouper ปลาเก๋า 0
Carp ปลาคาร์พ 67 67
Gold fish ปลาทอง 236 236
Tilapia ปลานิล 8 8
Chinese Carps ปลาจีน 0
Ornamental fish ปลาสวยงาม 424 424
River fish ปลาแม่น้ำ 119 119
Fighting fish ปลากัด 351 351
Poceilliiadae ปลาออกลูกเป็นตัว 264 264
Marine ornamental fish ปลาทะเลสวยงาม 0
ปลากลุ่มMegalocytivirus 0
Soft shell turtle ตะพาบน้ำ 4 4
Crocodile จระเข้ 0
Frog กบ 0
Other อื่นๆ 1 1
Oyster หอยนางรม 0
Mussel หอยแมลงภู่ 0
Abalone หอยเป๋าฮื้อ 0
Blood clam หอยแครง 0
Other Molluse หอยชนิดอื่นๆ 0
Spotted babylon หอยหวาน 0
Ornamental mollusc หอยสวยงาม 79 79
Giant freshwater prawn กุ้งก้ามกราม 3 3
Monodon กุ้งกุลาดำ 2 2
Vannamei กุ้งขาว 39 39
Ornamentel shrimp กุ้งสวยงาม 143 143
Other Shrimp กุ้งชนิดอื่นๆ 0
Ornamental crab ปูสวยงาม 13 13
Other crab ปูอื่นๆ 0
รวม 1760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,760