ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำได้กำหนดมาตรการชั่วคราวในการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก 

โดยให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ aahri1991@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๕๒๕๑ และสามารถตรวจสอบขั้นตอนการขอรับบริการเพิ่มเติมได้จาก flowchart แสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ด้านล่างนี้

        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  
flowchart แสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 
ปรับปรุงเมื่อ 30 มี.ค. 63