ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/Link
แบบฟอร์ม/Link : (Keyword)
 

No| รายการแบบฟอร์ม/Link หัวข้อข่าว
1](TH)Health certificate for Goldfish Exported to Japan (provisional) Japan ส่ง 26-7-59.pdfหนังสือรับรองสุขภาพปลาทองไปประเทศญี่ปุ่น
2]1 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557.pdfระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
3]10 บัญชีแนบท้าย 5 การออกเลขทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ.pdfระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
4]11 บัญชีแนบท้าย 6 ระยะเวลาที่กำหนดในการติดตามตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ. 4).pdfระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
5]12 Powerpiont ขึ้นทะเบียน สอ..pdfระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
6]13 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจประเมินฟาร์มเพื่อขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ Agency responsible for registration farm.pdfระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
7]14 แบบฟอร์มเข้าตรวจประเมินสุขอนามัยฟาร์มฟาร์มเพื่อการส่งออก.pdfระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
8]15 คำร้องขอรับการตรวจสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก.pdfระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
9]2 คำขอรับหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ สอ 1.pdfระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
10]3 รายงานผลการตรวจประเมินสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ สอ 2.pdfระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
11]4 หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก สอ 3.pdfระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
12]5 หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก สอ 4.pdfระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
13]6 บัญชีแนบท้าย 1 มาตรฐานข้อปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ถูกสุขอนามัย.pdfระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
14]7 บัญชีแนบท้าย 2 มาตรฐานข้อปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ถูกสุขอนามัยสำหรับสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ. 4).pdfระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
15]8 บัญชีแนบท้าย 3 การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก สอ.3..pdfระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
16]9 บัญชีแนบท้าย 4 การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ. 4).pdfระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
17]HC1_Korea_ Live Aquatic Animal.pdfแบบฟอร์มใบแนบเกาหลี
18]model-health-certificates Aus .pdfการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามไปยังประเทศออสเตรเลีย
19]model-health-certificates Aus.pdfUpdate 1 (17 มีนาคม พ.ศ.2559) : การส่งออกสัตว์น้ำสวยงามกลุ่ม Gouramis, Bettas, Paradise, Cichlids และ Poeciliids ไปยังประเทศออสเตรเลีย
20]QuickMark_PCv3_8r5067.zipโปรแกรมสำหรับสแกน QR Code ในคอมพิวเตอร์ และแบบฟอร์มเข้าตรวจฟาร์มของเจ้าหน้าที่กรมประมง
21]การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยหน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง (กปม).pdfประมวลกิจกรรม การสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
22]ข้อปฏิบัติในการขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบการส่งออก.pdfการขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบการส่งออก ***ผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ ต้องรีบดำเนินการ***
23]คำร้องขอตรวจสุขอนามัยฟาร์ม.docโปรแกรมสำหรับสแกน QR Code ในคอมพิวเตอร์ และแบบฟอร์มเข้าตรวจฟาร์มของเจ้าหน้าที่กรมประมง
24]แนวทางการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามดร.พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล ให้สัมภาษณ์ในรายการเกษตรก้าวไกลกับ สวก. หัวข้อ แนวทางการส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม
25]แบบคำร้องขอรับการตรวจสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก.pdfประมวลกิจกรรม การสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
26]แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม เรื่อง ระเบียบข้อบังคับเพื่อการส่งสัตว์น้ำสวยงามไปสาธารณรัฐประชาชนจีน.jpgกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ จัดประชุม เรื่อง ระเบียบข้อบังคับเพื่อการส่งสัตว์น้ำสวยงามไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
27]แบบบันทึกข้อมูลประกอบการขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามและกุ้งทะเลไปสาธารณรัฐประชาชนจีนประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามและกุ้งทะเลไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
28]แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกสัตว์น้ำสวยงามไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (7).pdfแบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกสัตว์น้ำสวยงามไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
29]แบบฟอร์มเข้าตรวจประเมินสุขอนามัยฟาร์มเพื่อการส่งออก.pdfประมวลกิจกรรม การสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
30]แบบฟอร์มเข้าตรวจฟาร์มของ จนท.docโปรแกรมสำหรับสแกน QR Code ในคอมพิวเตอร์ และแบบฟอร์มเข้าตรวจฟาร์มของเจ้าหน้าที่กรมประมง
31]ใบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบการส่งออก.pdfการขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบการส่งออก ***ผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ ต้องรีบดำเนินการ***
32]ประกาศกรม_CITES.jpgการส่งออกปลากระเบน
33]ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์ละมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายการขยายอายุทะเบียนและการรับรองสุขอนามัยฟาร์มสุขภาพสัตว์น้ำ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
34]ประกาศสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบการส่งออก.pdfการขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบการส่งออก ***ผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ ต้องรีบดำเนินการ***
35]ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดการนำเข้าปลาสวยงาม.pdfการส่งออกปลาสวยงามกลุ่ม Gouramis, Bettas, Paradise, Cichlids และ Poeciliids ไปยังประเทศออสเตรเลีย
36]แผนภาพแสดงขึ้นตอนการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ.2557.pdfประมวลกิจกรรม การสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
37]ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนคอมพาร์ตเมนต์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๒การขึ้นทะเบียนคอมพาร์ตเมนต์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๖๒
38]ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557.pdfประมวลกิจกรรม การสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557
39]รายชื่อ จังหวัด อำเภอ_Eng.pdfขอให้ตรวจสอบชื่อจังหวัด เขตหรืออำเภอ ภาษาอังกฤษของสถานประกอบการของท่าน ให้ถูกต้อง
40]หนังสือรับรองการพักและกักกันสัตว์น้ำส่งออกไปยังออสเตรเลีย.docโปรแกรมสำหรับสแกน QR Code ในคอมพิวเตอร์ และแบบฟอร์มเข้าตรวจฟาร์มของเจ้าหน้าที่กรมประมง
41]อวยพรปีใหม่.jpgการอวยพรปีใหม่