เกี่ยวกับกองวิจัยฯ

การเผยแพร่ความรู้และเอกสารสิ่งพิมพ์

 

              

          สถาบันเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์น้ำผ่านทาง website เอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ เอกสารวิชาการ โปสเตอร์ สติกเกอร์ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้โดยตรงที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

 

 
ปรับปรุงเมื่อ 27 มิ.ย. 62