เกี่ยวกับกองวิจัยฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

>> ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลองและวิเคราะห์เกี่ยวกับโรค สาเหตุการเกิดโรค การป้องกันและรักษาโรคของสัตว์น้ำ รวมทั้งยาและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ 

 

>> การติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำของประเทศไทยและเฝ้าระวังโรคในสัตว์น้ำนำเข้าจากต่างประเทศ

 

>> สถาบันดำเนินงานควบคุมโรคสัตว์น้ำในรายการบัญชีโรคสัตว์น้ำขององค์การโรคระบาดสัตว์ (OIE) และโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่สัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศษฐกิจ สรุปและรายงานสถานการณ์โรคสัตว์น้ำในประเทศไทยให้กับ OIE และ องค์กร Network of Aquaculture Centres in Asia – Pacific (NACA)

 

>> ติดตามควบคุมการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์น้ำ

 

>> ตรวจวินิจฉัยสุขภาพสัตว์น้ำ

 

>> งานตรวจรับรองสุขอนามัยฟาร์ม และสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกเป็นกระบวนงานหนึ่งเพื่อพัฒนาระบบสุขอนามัยฟาร์มและรับรองสุขภาพสินค้าสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าสัตว์น้ำ 

 

>> ออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำและสุขอนามัยฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก 

              

 

>> ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอรับหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อแนบไปกับสินค้าเพื่อการส่งออก สามารถยื่นความประสงค์ได้ที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ หรือผ่านทาง website ของกองวิจัยฯ ซึ่งเป็นบริการที่ให้ความสะดวกกับผู้ประกอบการ โดยสามารถรับเอกสารได้ภายใน 1 วันทำการ

 

>> ให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์น้ำแก่องค์กรของรัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน ได้แก่ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบอาชีพผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ และผู้ที่สนใจทั่วไป

               

 

>> สถาบันให้บริการด้านวิชาการแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานด้านการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำแก่นิสิต นักศึกษา หลายสถาบัน นอกจากนี้สถาบันยังได้ให้ความร่วมมือตามการร้องขอของหน่วยงานและองค์กรต่างประเทศในจัดอบรมด้านสุขภาพสัตว์น้ำและระบบควบคุมโรคสัตว์น้ำ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโรคสัตว์น้ำ
ปรับปรุงเมื่อ 27 มิ.ย. 62