เกี่ยวกับกองวิจัยฯ

คลินิคโรคสัตว์น้ำ

 

            

          ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป โดยการส่งตัวอย่างสัตว์น้ำป่วย เพื่อขอคำวินิจฉัยและคำแนะนำในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ โดยกองวิจัยฯจะจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนกันปฏิบัติงาน บางกรณีอาจให้บริการนอกสถานที่ตามการร้องขอของผู้รับบริการ รวมถึงบริการตอบปัญหาสุขภาพสัตว์น้ำทางโทรศัพท์

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงเมื่อ 27 มิ.ย. 62