เกี่ยวกับกองวิจัยฯ

ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา  ISO/IEC 17025:2005

 

AAA

         ห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัยด้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์น้ำ การจำแนกชนิด การตรวจวินิจฉัยโรคแบคทีเรีย รวมทั้งให้บริการจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย ในสัตว์น้ำป่วย และตรวจสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาปฏิชีวนะ เพื่อหาแนวทางในการรักษาโรคอย่างถูกต้อง โดยห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 

 

 

 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการเชื้อรา    OIE Reference laboratory 

 

 

          ห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัยเชื้อราชนิดที่ก่อโรคในสัตว์น้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโรคสัตว์น้ำที่เกิดจากเชื้อรา หรือโอโอมัยซีส พัฒนาวิธีการเพาะเชื้อ การเลี้ยงเชื้อ การจำแนกและการการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนถึงการป้องกันและรักษา เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงโรคอียูเอส (Reference Laboratory for Epizootic Ulcerative Syndrome) ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE ให้บริการตรวจวิเคราะห์และตรวจยืนยันโรคอียูเอสในปลาป่วยทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา 

ห้องปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติงานวิจัยด้านโรคปรสิตในสัตว์น้ำ ด้านการแพร่กระจายและความชุกชุมของปรสิตที่พบในสัตว์น้ำ การจัดจำแนกชนิดปรสิตด้วยเทคนิคต่างๆ  การเพาะเลี้ยงเซลล์ปรสิตในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษากลไกการเกิดโรคปรสิต เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตอย่างรวดเร็ว การถ่ายทอดโรคปรสิต ตลอดจนการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคปรสิต นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตในสัตว์น้ำที่รวบรวมจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเฝ้าระวังโรคปรสิต 

 

ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา

 

          ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโรคไวรัสในสัตว์น้ำ เพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำป่วย การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศและสัตว์น้ำนำเข้า ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำที่เกิดจากเชื้อไวรัสเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการพัฒนาเซลล์ไลน์ของสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค

 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา

         ห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิธีการตรวจหาสาเหตุของการเกิดโรค การกระตุ้นภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำเพื่อการป้องกันโรค รวมทั้งให้บริการตรวจสอบวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำด้วยเทคนิคด้านภูมิคุ้มกันวิทยา

 

 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

         

          ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อสัตว์น้ำป่วย เพื่อหาสาเหตุของโรคและความรุนแรงของโรคเหล่านี้ รวมทั้งเป็นเทคนิคการตรวจเพื่อยืนยันการเกิดโรคจากการวินิจฉัยด้วยเทคนิคอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา 

 

          ห้องปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติงานวิจัยด้านการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในสัตว์น้ำเพื่อการควบคุมการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในสัตว์น้ำให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสมเหตุผล โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัย สามารถวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างได้ถูกต้องและแม่นยำ 

 

 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา

           

       เป็นห้องปฏิบัติการที่นำเทคโนโลยีชีวภาพด้านอณูชีววิทยา มาใช้ในการศึกษาวิจัย และตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์น้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยามีการประกันคุณภาพผลการทดสอบ โดยได้เข้าร่วมและผ่านการทดสอบความชำนาญในระดับสากลกับห้องปฏิบัติการต่างประเทศในการตรวจโรคไวรัสในกุ้ง

ห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่องานทดลอง

 

         

         ห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์น้ำที่จำเป็นต้องทดสอบกับสัตว์น้ำ

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงเมื่อ 27 มิ.ย. 62