สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ
ปีงบประมาณ :


การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วย กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประเภทปลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
Sea bass ปลากะพง 13 11 24
Grouper ปลาเก๋า 0
Carp ปลาคาร์พ 77 87 164
Gold fish ปลาทอง 230 221 451
Tilapia ปลานิล 7 4 11
Chinese Carps ปลาจีน 0
Ornamental fish ปลาสวยงาม 426 401 827
River fish ปลาแม่น้ำ 118 90 208
Fighting fish ปลากัด 358 342 700
Poceilliiadae ปลาออกลูกเป็นตัว 242 246 488
Marine ornamental fish ปลาทะเลสวยงาม 2 1 3
ปลากลุ่มMegalocytivirus 0
Soft shell turtle ตะพาบน้ำ 7 5 12
Crocodile จระเข้ 0
Frog กบ 0
Other อื่นๆ 1 1 2
Oyster หอยนางรม 0
Mussel หอยแมลงภู่ 0
Abalone หอยเป๋าฮื้อ 0
Blood clam หอยแครง 0
Other Molluse หอยชนิดอื่นๆ 0
Spotted babylon หอยหวาน 0
Ornamental mollusc หอยสวยงาม 77 81 158
Giant freshwater prawn กุ้งก้ามกราม 4 6 10
Monodon กุ้งกุลาดำ 15 7 22
Vannamei กุ้งขาว 43 55 98
Ornamentel shrimp กุ้งสวยงาม 127 136 263
Other Shrimp กุ้งชนิดอื่นๆ 0
Ornamental crab ปูสวยงาม 23 22 45
Other crab ปูอื่นๆ 0
รวม 1770 1716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,486