สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ
ปีงบประมาณ :


การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2563
หน่วย กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประเภทปลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
Sea bass ปลากะพง 6 16 7 11 22 20 11 5 5 103
Grouper ปลาเก๋า 0
Carp ปลาคาร์พ 113 115 94 97 101 68 23 39 87 24 761
Gold fish ปลาทอง 332 335 274 292 310 215 86 109 195 56 2,204
Tilapia ปลานิล 13 6 7 10 20 11 1 3 4 75
Chinese Carps ปลาจีน 0
Ornamental fish ปลาสวยงาม 560 566 504 564 531 400 164 219 370 105 3,983
River fish ปลาแม่น้ำ 234 240 189 207 192 149 47 67 120 33 1,478
Fighting fish ปลากัด 490 493 421 494 446 330 117 169 318 88 3,366
Poceilliiadae ปลาออกลูกเป็นตัว 374 392 333 383 344 241 84 108 230 69 2,558
Marine ornamental fish ปลาทะเลสวยงาม 2 1 1 1 5
ปลากลุ่มMegalocytivirus 0
Soft shell turtle ตะพาบน้ำ 4 1 1 5 3 1 2 2 1 20
Crocodile จระเข้ 0
Frog กบ 0
Other อื่นๆ 1 1
Oyster หอยนางรม 0
Mussel หอยแมลงภู่ 0
Abalone หอยเป๋าฮื้อ 0
Blood clam หอยแครง 0
Other Molluse หอยชนิดอื่นๆ 0
Spotted babylon หอยหวาน 0
Ornamental mollusc หอยสวยงาม 105 120 86 122 101 65 6 27 74 18 724
Giant freshwater prawn กุ้งก้ามกราม 8 5 6 8 3 5 3 7 7 5 57
Monodon กุ้งกุลาดำ 4 4 9 12 13 24 5 8 7 1 87
Vannamei กุ้งขาว 42 56 62 65 59 43 43 44 60 13 487
Ornamentel shrimp กุ้งสวยงาม 211 241 197 264 218 163 50 73 162 48 1,627
Other Shrimp กุ้งชนิดอื่นๆ 0
Ornamental crab ปูสวยงาม 40 38 28 47 40 25 7 6 15 3 249
Other crab ปูอื่นๆ 0
รวม 2538 2629 2218 2582 2404 1761 647 886 1656 464 0 0 17,785