เกี่ยวกับกองวิจัยฯ

การก่อตั้งกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

                    data-cke-saved-src=attach_new/_FORM/Form1404803123_172827.jpg

       กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มวิจัยโรคสัตว์น้ำ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือและประสานงานเป็นอย่างดี จากหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ FAO-UNDP CIDA USIAD IDRC ทำให้กลุ่มวิจัยโรคสัตว์น้ำได้พัฒนาและขยายบทบาทหน้าที่ของกลุ่มออกไปอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมไปถึงสัตว์น้ำทุกชนิดทั้งที่อาศัยในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ทาง OVERSEAS DEVELOPMENT ADMINISTRATION (ODA) ได้ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่กรมประมงในการก่อตั้งกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำขึ้น แทนกลุ่มวิจัยโรคสัตว์น้ำ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของโครงการ การควบคุมโรคสัตว์น้ำ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

        ต่อมาปี พ.ศ. 2545 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2545 มีการปรับโครงสร้างของกรมประมงเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ได้เปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด และ ได้เปลี่ยนเป็นกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ในเวลาต่อมา เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ กรมประมง

 

พันธกิจ

          ศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านสุขภาพสัตว์น้ำและการควบคุมโรคสัตว์น้ำ

 

สถานที่ทำการ

          กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ตั้งอยู่ภายในกรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มีอาคารที่ทำการ 4 หลัง ประกอบด้วยสำนักงาน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คลินิกโรคสัตว์น้ำ 

 
ปรับปรุงเมื่อ 27 มิ.ย. 62